POLITYKA PRYWATNOŚCI

WWW.MONUMENTICA.COM


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego www.monumentica.com jest Bartłomiej Świstowski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą BARTŁOMIEJ ŚWISTOWSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Krystyny i Mariana Barskich 5/6, 54-115 Wrocław, NIP: 9191805592, REGON: 520102123, adres poczty elektronicznej (e-mail): hello@monumentica.com, numer telefonu: +48 796 369 857, zwany dalej „Administratorem" i będący jednocześnie „Usługodawcą”.

 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

 3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności dużą literą należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.monumentica.com


§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe Usługobiorców Sklepu wwwmonumentica.com w przypadku:

  1. składania Zamówienia w Sklepie w celu wykonania Umowy Sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja umowy sprzedaży),

  2. skorzystania z Formularza Kontaktowego w celu wysłania wiadomości do Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy).

 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje w przypadku:

  1. Zamówienia: imię i nazwisko, adres, NIP, adres e-mail, numer telefonu,

  2. Formularza Kontaktowego: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.

 3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

  1. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata,

  2. w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

 4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 5. Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.

 6. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w Sklepie. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.

 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu, a w szczególności do:

  1. podmiotów realizujących dostawę Produktów,

  2. dostawców systemów płatności,

  3. dostawców systemów ankiet opiniujących,

  4. biura księgowego,

  5. hostingodawcy,

  6. dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,

  7. podmiotów zapewniających system mailingowy,

  8. dostawcy oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego.

 2. Dostawcy usług (o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu), którym przekazywane są dane osobowe - w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności - albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 3. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 6 Polityki Prywatności.

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

  1. dostęp do danych – art. 15 RODO,

  2. sprostowanie danych – art. 16 RODO,

  3. usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO,

  4. ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO,

  5. przeniesienie danych – art. 20 RODO,

  6. sprzeciw – art. 21 RODO,

  7. cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: hello@monumentica.com

 4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

 5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5

PLIKI "COOKIES"

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

  1. cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony),

  2. „stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

 5. Administrator wykorzystuje również zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA).

 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez:

  1. wybór rodzajów plików cookies, na gromadzenie których wyraża zgodę tuż po wejściu na stronę Sklepu i pojawieniu się komunikatu dotyczącego cookies,

  2. zmianę ustawień w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są również w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


§ 6

USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SKLEPIE

 1. W Sklepie wykorzystywane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową www.monumentica.com, zawierającą taką wtyczkę przeglądarka Usługobiorcy nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter oraz YouTube.

 2. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Usługobiorcy i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Usługobiorcy wyświetliła stronę www.monumentica.com, nawet jeśli Usługobiorca nie posiada profilu u danego usługodawcy, czy nie jest u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Usługobiorcy) jest przesyłana przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

 3. Jeśli Usługobiorca zaloguje się do jednego z powyższych serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie www.monumentica.com do profilu Usługobiorcy w danym serwisie społecznościowym.

 4. Jeśli Usługobiorca użyje danej wtyczki np. klikając na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

 5. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Usługobiorcy w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Usługobiorcy zostały opisane w polityce prywatności usługodawców:

  1. https://www.facebook.com/policy.php

  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 6. Jeśli Usługobiorca nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na stronie www.monumentica.com bezpośrednio jego profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na stronie www.monumentica.com musi wylogować się z tego serwisu. Usługobiorca może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“.

 7. Administrator wykorzystuje na swojej stronie narzędzia remarketingowe tj. Google Ads. Ich używanie wiąże się wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC. dotyczących usługi Google Ads. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Usługobiorca ma możliwość zdecydowania czy Usługodawca będzie mógł korzystać z Google Ads (administrator cookies zewnętrznego: Google LLC. z siedzibą w USA) w stosunku do niego.


§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

PRIVACY POLICY

WWW.MONUMENTICA.COM

§ 1

GENERAL PROVISIONS

 1. The Administrator of the personal data collected via the Internet Shop www.monumentica.com is Bartłomiej Świstowski performing business activity under the name BARTŁOMIEJ ŚWISTOWSKI entered in the Central Register and Information on Business Activity of the Republic of Poland conducted by the Minister competent for economy, place of business and address for delivery: 5/6 Krystyny i Mariana Barskich Street, 54-115 Wrocław, NIP: 9191805592, REGON: 520102123, electronic mail address (e-mail): hello@monumentica.com, telephone number: +48 796 369 857, hereinafter referred to as "Administrator" and being at the same time "Service Provider".

 2. Personal data collected by the Administrator through the website are processed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), hereinafter referred to as RODO.

 3. Any words or expressions capitalized in the body of this Privacy Policy shall be understood as defined in the Terms and Conditions of the www.monumentica.com online store.


§ 2

TYPE OF PERSONAL DATA PROCESSED, PURPOSE AND SCOPE OF DATA COLLECTION

 1. PURPOSE OF PROCESSING AND LEGAL BASIS. The Administrator processes the personal data of Service Recipients of the wwwmonumentica.com Store in case:

  1. placing an Order in the Store for the purpose of executing the Sales Agreement on the basis of Article 6(1)(b) RODO (execution of the Sales Agreement),

  2. Use of the Contact Form to send a message to the Administrator on the basis of Article 6(1)(f) RODO (legitimate business interest).

 2. TYPE OF PERSONAL DATA PROCESSED. The recipient shall provide in the case of:

  1. Orders: name, address, tax ID, email address, phone number,

  2. Contact Form: name, email address, phone number.

 3. ARCHIVING PERIOD OF PERSONAL DATA. The personal data of Service Recipients are stored by the Administrator:

  1. where the basis of data processing is the performance of a contract, for as long as it is necessary for the performance of the contract, and thereafter for a period corresponding to the period of limitation of claims. Unless a special provision provides otherwise, the statute of limitations is six years, and for claims for periodic benefits and claims related to the conduct of business - three years,

  2. where the basis for data processing is consent, for as long as the consent is not revoked, and after revocation of consent for a period of time corresponding to the statute of limitations for claims that the Administrator may raise and that may be raised against him. Unless a specific provision provides otherwise, the statute of limitations is six years, and for claims for periodic benefits and claims related to the conduct of business - three years.

 4. When using the Store, additional information may be collected, in particular: the IP address assigned to the Customer's computer or the external IP address of the Internet provider, domain name, browser type, access time, type of operating system.

 5. Upon separate consent under Article 6(1)(a) of the RODO, data may also be processed for the purpose of sending commercial information by e-mail or making telephone calls for direct marketing purposes - respectively, in connection with Article 10(2) of the Act of July 18, 2002 on Providing Services by Electronic Means or Article 172(1) of the Act of July 16, 2004 - Telecommunications Law, including those directed as a result of profiling, if the Customer has given the appropriate consent.

 6. Navigation data may also be collected from Service Recipients, including information about the links and references they choose to click on or other actions taken on the Store. The legal basis for such activities is the Administrator's legitimate interest (Article 6(1)(f) RODO) in facilitating the use of services provided electronically and improving the functionality of such services.

 7. Provision of personal data by the Customer is voluntary.

 8. The controller shall take special care to protect the interests of data subjects and, in particular, ensure that the data it collects are:

  1. processed in accordance with the law,

  2. collected for designated legitimate purposes and not subjected to further processing incompatible with those purposes,

  3. Substantially correct and adequate in relation to the purposes for which they are processed, and stored in a form that allows the identification of the persons to whom they relate for no longer than is necessary to achieve the purpose of processing.

§ 3

SHARING OF PERSONAL DATA

 1. The personal data of Service Recipients are transferred to the service providers used by the Administrator in the operation of the Store, in particular to:

  1. entities that carry out the delivery of Products,

  2. payment system providers,

  3. providers of feedback survey systems,

  4. accounting office,

  5. Hosting providers,

  6. A software provider to enable the business,

  7. entities providing the mailing system,

  8. A supplier of the software needed to run an online store.

 2. Service providers (referred to in paragraph 1 of this section) to whom personal data are transferred - depending on contractual arrangements and circumstances - are either subject to the Administrator's instructions as to the purposes and means of processing such data (processors) or determine the purposes and means of processing themselves (controllers).

 3. The personal data of Service Recipients is stored exclusively in the European Economic Area (EEA) subject to § 5.5 and § 6 of the Privacy Policy.

§ 4

THE RIGHT TO CONTROL, ACCESS AND CORRECT THE CONTENT OF THEIR OWN DATA

 1. The data subject has the right to access the content of his/her personal data and the right to rectification, erasure, restriction of processing, the right to data portability, the right to object, the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing carried out on the basis of consent before its withdrawal.

 2. Legal grounds for the Service Recipient's request:

  1. access to data - Article 15 RODO,

  2. Data rectification - Article 16 of the RODO,

  3. Deletion of data (the so-called right to be forgotten) - Article 17 of the RODO,

  4. limitation of processing - Article 18 RODO,

  5. data portability - Article 20 RODO,

  6. Objection - Article 21 RODO,

  7. withdrawal of consent - Article 7(3) of the RODO.

 3. In order to exercise the rights referred to in paragraph 2, you can send a relevant email to: hello@monumentica.com

 4. In a situation where the Service Recipient requests the right under the above rights, the Administrator shall comply with the request or refuse to comply with the request immediately, but no later than within one month after receiving it. However, if - due to the complicated nature of the request or the number of requests - the Administrator will not be able to fulfill the request within one month, he will fulfill it within another two months informing the Service Recipient in advance - within one month of receiving the request - of the intended extension of the deadline and the reasons for it.

 5. If it is determined that the processing of personal data violates the provisions of the RODO, the data subject has the right to file a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection.

§ 5

COOKIES

 1. The Administrator's website uses "cookies".

 2. Installation of "cookies" is necessary for the proper provision of services on the Store's website. The "cookies" files contain information necessary for the proper functioning of the website, and they also give the possibility to develop general statistics of website visits.

 3. The site uses two types of "cookies": "session" and "permanent".

  1. "Session" "cookies" are temporary files that are stored on the final device of the Service Recipient until logging off (leaving the site),

  2. "Permanent" cookies are stored in the final device of the Service Recipient for the time specified in the parameters of the cookies or until they are deleted by the Service Recipient.

 4. The Administrator uses its own cookies to better understand how Service Recipients interact with the content of the website. The files collect information about how the Service Recipient uses the website, the type of website from which the Service Recipient was redirected, and the number of visits and the time of the Service Recipient's visit to the website. This information does not record specific personal information about the Service Recipient, but is used to compile statistics on the use of the website.

 5. The administrator also uses external cookies to collect general and anonymous statistical data via Google Analytics analytical tools (administrator of external cookies: Google LLC. based in the USA).

 6. Cookies may also be used by advertising networks (in particular the Google network) in order to display advertisements tailored to the manner in which the Customer uses the Store. For this purpose, they may retain information about the Service Recipient's navigation path or time spent on a given page.

 7. The Customer has the right to decide on the access of "cookies" to his computer by:

  1. selection of the types of cookies it agrees to collect right after entering the Store's website and the cookie message appears,

  2. change the settings in your browser window. Detailed information about the possibility and methods of handling "cookies" is also available in the settings of your software (web browser).


§ 6

ADDITIONAL SERVICES RELATED TO USER ACTIVITY IN THE STORE

 1. The Store uses so-called social plug-ins ("plug-ins") of social networks. When displaying the www.monumentica.com website containing such a plug-in, the Service Recipient's browser will establish a direct connection to the Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter and YouTube servers.

 2. The content of the plug-in is transmitted by the respective service provider directly to the recipient's browser and integrated into the website. Thanks to this integration, service providers receive information that the Client's browser has displayed the www.monumentica.com site, even if the Client does not have a profile with the given service provider, or is not logged in with him/her at the moment. This information (along with the Client's IP address) is sent by the browser directly to the provider's server (some servers are located in the USA) and stored there.

 3. If the Client logs into one of the above-mentioned social networks, the service provider will be able to directly attribute the visit to www.monumentica.com to the Client's profile on the respective social network.

 4. If the Service Recipient uses a particular plug-in, for example, by clicking on the "Like" button or the "Share" button, the corresponding information will also be sent directly to the server of the respective service provider and stored there.

 5. The purpose and scope of data collection and its further processing and use by service providers, as well as the possibility of contacting and the rights of the Service Recipient in this regard and the possibility of making settings to ensure the protection of the Service Recipient's privacy are described in the service providers' privacy policies:

  1. https://www.facebook.com/policy.php

  2. https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 6. If the Service Recipient does not want the social networks to attribute the data collected during the visit to www.monumentica.com directly to his/her profile on the respective website, he/she must log out of the website before visiting www.monumentica.com. The recipient can also completely prevent plug-ins from loading on the site by using appropriate browser extensions, such as blocking scripts with "NoScript".

 7. The administrator uses remarketing tools on his site, i.e. Google Ads. Their use involves the use of cookies from Google LLC. pertaining to the Google Ads service. As part of the mechanism for managing cookie settings, the Service Recipient has the ability to decide whether the Service Provider will be able to use Google Ads (administrator of external cookies: Google LLC. based in the USA) in relation to him.


§ 7

FINAL PROVISIONS

 1. The Administrator shall apply technical and organizational measures to ensure the protection of the processed personal data appropriate to the risks and categories of protected data, and in particular shall protect the data from being disclosed to unauthorized persons, from being taken by an unauthorized person, from being processed in violation of applicable regulations, and from being altered, lost, damaged or destroyed.

 2. The Administrator shall provide appropriate technical measures to prevent unauthorized persons from obtaining and modifying, personal data sent electronically.

 3. In matters not regulated by this Privacy Policy, the provisions of RODO and other relevant provisions of Polish law shall apply accordingly.

[ENGLISH BELOW]